Брошура „Да предпазим сърцето на Вашите пациенти“

Брошура "Да предпазим сърцето на Вашите пациенти"Брошурата „Да предпазим сърцето на Вашите пациенти“, публикувана през 2000 г., съдържа полезна информация за лекарите, занимаващи се с първична профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, базирана на препръките на Европейската асоциация по кардиология и на националните препръки за профилактика, относно оценката на коронарния риск и начините на работа с Картата за коронарен риск. Представени са прицелните нива на някои лабораторни параметри, под които е доказано, че профилактиката намалява риска от развитие на атеросклероза.

Плакат „Карта на коронарния риск“

Плакат "Карта на коронарния риск"Картата на коронарния риск, изготвена от Европейското дружество по кардиология, е плакат с размери 100х70 см, на който е изобразена предложената от много европейски научни общества карта за бърза оценка на риска от развитие на атеросклероза за период от 10 години. Тази карта е официално приета и в България и бе разпространена от фондация “Академия-Кардиология” до всички лекари от извънболничната помощ, желаещи да я притежават. Чрез тази карта пациентите могат сами да оценят своя риск от развитие на атеросклероза, докато чакат да бъдат прегледани. 

Програма за анализ на познанията на българските лекари и предпочитаниятя им при избора на терапия

Проучването BULPRAKT-HEART-study (BULgarian PRospective Analysis of the physicians’ Knowledge and Therapy choice in HEART Disease Treatment And Prophylaxis) проспективно анализра познанията на лекарите за прицелните стойности за контрол на рисковите фактори, подходите в избор на лечение при основните сърдечно-съдови заболявания, избора на подход при болни с диабет и предпочитанията по отношение на лечебния подход. Скоро ще бъдат представени резултатите от проучването.