Фондация „Академия-Кардиология“ е сред най-големите неправителствени организации с обект на дейност проблематиката на сърдечно-съдовите заболявания. Тъй като в България има над 2 милиона сърдечно болни, а по-малко от половината знаят, че са болни и се нуждаят от лечение, се налага все по-мащабна дейност в тази насока. При провеждане на програмите си фондацията тясно си сътрудничи с много неправителствени организации, занимаващи се със социални и здравни дейности.

Чрез запознаване на лекарите със съвременните методи за диагностика и лечение и на населението – с профилактичните програми, целим намаляване на болестността и смъртността от сърдечно-съдови заболявания. През 2000 г. Фондацията финансира Кампания за профилактика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания, организирана съвместно с НЗОК, в която, чрез лекции на известни български кардиолози, лекарите от извънболничната и болничната медицинска помощ бяха запознати със съвременните световни принципи на диагностика и лечение на основните сърдечно-съдови заболявания и бяха представени и обсъдени националните препоръки за поведение при болни с артериална хипертония, стабилна стенокардия, аритмии, сърдечна недостатъчност. Лекциите бяха посетени от над 3000 български лекари.

Във връзка с провеждането на кампанията през 2000 г. съвместно с Фондация „Бъдеще за България“‘ и Българския червен кръст бяха издадени в тираж 10 000 броя брошурата „Да предпазим сърцето на Вашите пациенти“ и настолен плакат „Карта на коронарния риск“, които са необходими за ежедневната практика на семейните лекари и извънболничните специалисти.

Периодично се провежда кампания за информиране на населението за здравословен начин на живот и за оценка на риска от атеросклероза. Чрез брошурата „Да предпазим Вашето сърце“ и посредством дипляни за особеностите на хипертонията и дислипидемиите, раздавани на населението на Световния ден на сърцето, провеждаме своята програма за увеличаване на здравната култура. През 2001 г. издадохме брошурата „Добре дошли вкъщи“ и през 2003 г. – брошурата “Как да живеем отсега нататък”, предназначени за пациенти със сърдечно-съдови заболявания, наскоро изписани от болнично заведение.

Фондация „Академия-Кардиология“ издава списание „Наука Кардиология“ в тираж 10 000 броя. Вече седма година шесткратно годишно публикуваме списанието, което съдържа практически насочени материали и препоръки към българските лекари за съвременна диагностика и лечение. Списанието се наложи като най-полезното и успешно списание, което отговаря на ежедневните нужди на българските лекари.

За периода 2000-2001 г. Фондация „Академия-Кардиология“ работи по още няколко програми, три от които са социални – за лечение на социално слаби хора, за телефонна консултация на сърдечно-болни и за телефонна консултация на лекари от извънболничната помощ.

Фондацията подпомага едно от най-значимите пручвания в Европа BULPRAKT-HEART-study (BULgarian PRospective Analysis of the physicians’ Knowledge and Therapy choice in HEART Disease Treatment And Prophylaxis) за анализ на подходите на лекарите към диагностиката, профилактиката и лечението на социално-значими заболявания. Текущо се анализра подхода на около 20-25% от лекарите в страната и на базата на резултратите се планират и провеждат курсовете за обучение на лекарите от страната.

През периода 2003 – 2006 г. Фондация „Академия Кардиология“ организира и проведе лекционни модули от кампанията за Първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите и други социално-значими заболявания.

През 2004 и 2005 г. организрахме съответно І и ІІ Научна конференция с международно участие “От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално-значими заболявания в ежедневната практика”, които се превърнаха в най-мащабните и значими научни форуми в страната.

Допълнителна и нформация за проведените научни форуми и за предстоящите научни изяви може да бъде намерена на адрес www.arbilis.com.

Председател на Фондация „‘Академия-Кардиология“ е д-р Борислав Георгиев, член на Академия на науките на Ню Йорк; зам. директор на Международен биографичен център – Кеймбридж, Великобритания;
автор на 15-то откритие на България.