Наука Кардиология 1/2005

Увод:

Старите медикаменти на Стария континент.
д-р Борислав Георгиев, главен редактор

Основи на лекарствената терапия:

Дигоксин – старият нов медикамент. Терапевтично приложение.

Елекртокардиология:

Абнормна вътрекамерна проводимост. Бедрени и фасцикуларни блокове (част I).

Клиничен случай:

Казуистика: кавернозен хемангиом на сърцето.

Клинични проучвания:

Лекарствена терапия:

Наука Кардиология 2/2005

Увод:

От “луминология” до патофизиология – защо коригираме терапевтичния подход?
д-р Борислав Георгиев, главен редактор
.

Елекртокардиология:

Абнормна вътрекамерна проводимост. Бедрени и фасцикуларни блокове (част II).

Артериална хипертония:

Изисква ли високото систолно артериално налягане повишено внимание?

Клинични проучвания:

Лекарствена терапия:

Наука Кардиология 2/2005

Увод:

Дори и при най-добрите здравни системи проблемът за неоптималния контрол на риска остава. д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Артериална хипертония:

Начално лечение на артериалната хипертония чрез използване на комбинация от медикаменти в ниска доза.

Белодробен тромбемболизъм:

Остър белодробен тромбемболизъм – диагностични методи и алгоритми.

Сърдечна недостатъчност:

Сърдечна недостатъчност при възрастни и стари хора.

Клинични проучвания:

CONCOR – 24-часов ефект върху систолното, диастолното
и пулсовото налягане.

Лекарствена терапия: