Наука Кардиология 1/2001

Увод:

Здравноосигурителна система – 6 месеца по-късно. Д-р Бойко Пенков, директор на Националната здравноосигурителна каса.

Диагностични насоки:

Как правилно да измерваме артериалното кръвно налягане чрез сфигмоманометрия.

Патофизиология:

Ендотелът, инхибиторите на анготензин – конвентиращия ензим и съдовата болест.

Лекарствена терапия:

Влияние на Physiotens (moxonidine) на нивото на микроалбуминурията, нивата на тромбомодулин и плазминоген-активатор-инхибитор1 при пациенти с есенциална хипертония.

Клинични проучвания:

Diovan (Valsartan) – нови перспективи при лечението на сърдечна недостатъчност.

Съдови заболявания:

Болести на аортата – част I.

Дислипидемии:

Вторични дислипедимии.

Наука Кардиология 2/2001

Увод:

Обръщение на проф. д-р Атанас Киряков, дмн, ръководител на Отделение по клинична лабораторна медицина към МБАЛ ”Царица Йоана”, София, и президент на фондация ”Българска липидна лига”.

Клинични насоки:

Първична и вторична профилактика на атерогенния „липиден” риск.

Лекарствена терапия:

Ролята на Lipanor® (Ciprofibrate) в лечението на дислипидемиите.

Рискови фактори:

Насоки за провеждане на програма за регулиране на телесното тегло.

Лекарствена терапия:

Наука Кардиология 3/2001

Увод:

Обръщение на д-р Илко Семерджиев – Министър на здравеопазването.

Клинични насоки:

Антикоагулантна терапия и профилактика. Механизъм на действие на антикоагулантите, фармакокинетика и фармакодинамика.

Лекарствена профилактика :

Профилактика на тромбемболичните усложнения.

Лекарствена терапия:

Механизъм на действие на Betaserc® (Betahistine dihydrochloride):Обект на консенсус.

Патофизиология:

АСЕ–инхибицията и исхимичната болест на сърцето: приложим ли е контролът върху неврендокринния отговор?

Съдови заболявания:

Болести на аортата – част II.

Наука Кардиология 4/2001

Увод:

Здравно осигуряване – неотменен етап на здравната реформа. Проф. Драган Бобев, д.м.н., управител на СБАЛДОХ3, национален консултант по детски болести.

Бременност и сърце:

Бременност и сърдечно-съдови заболявания.

Патофизиология:

Сърдечно-съдово ремоделиране: малките артерии.

Лекарствена терапия:

Съдови заболявания:

Болести на аортата – част III.

Наука Кардиология 5/2001

Наука Кардиология 6/2001

Увод:

Обръщение на д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Клинични насоки:

Гръдна болка в детската възраст.

Патогенеза:

  • Азотният окис и сърдечно-съдовата хомеостаза – част II.
  • Сърдечно-съдово ремоделиране. Големите артерии.

Лекарствена терапия:

  • Амиодарон – сравнителна бионаличност.
  • Tertesif® SR – новият референтен диуретик за оптимална кардиопротекция.
  • Терапията със статини: доказателства, показания, открити, въпроси.
  • Симвастатин спасява живота на високорискови пациенти, показва Изследването за предпазване на сърцето на Оксфордския университет.
  • Нови нитрати на българския фармацевтичен пазар.
  • Борбата със затлъстяването в ежедневната практика. Нови успехи в реални амбулаторни условия.
  • Ангиотензин–рецепторна блокада и ефекти върху управлението на сърдечно-съдовия риск.