Профилактика, диагностика и терапия на актуални проблеми

 Съдържание

Пълен текстПРЕДГОВОР

Акад. Илия Томов д.м.н., Национална кардиологична болница


ПРЕВАНТИВНА КАРДИОЛОГИЯ

Предизвикателства в профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания
Проф. Дейвид Ууд, Имперски колеж, Лондон, Великобритания

Принципи на профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания
Акад. Илия Томов, Национална кардиологична болница

Превенция на сърдечно-съдовите заболявания според европейските препоръки
Доц. Жанета Георгиева, Медицински университет, Варна


РИСКОВИ ФАКТОРИ

Нови генетични фактори за атеросклероза
Доц. Върбан Ганев, Медицински университет, София

Хомоцистеин и сърдечно-съдови заболявания - етиопатогенеа и профилактика
Д-р Аалександър Пенков, д-р Ддимитър Христов, проф. Божидар Попов
Катедра хигиена, медицинска екология и хранене, МУ, София


СЪРЦЕ-БЪБРЕЦИ

Взаимоотношения сърце-бъбреци
Доц. Боряна Киперова
Клиника по нефрология при МБАЛ „Александровска”
Катедра по вътрешни болести при Медицински факултет, МУ, София

Микропротеинурия и сърдечно-съдов риск
Доц. Режина Джераси
Клиника по нефрология при МБАЛ „Александровска”
Катедра по вътрешни болести при Медицински факултет, МУ, София

Хиперхомоцистеинемия при пациенти с хронични бъбречни заболявания
Д-р Емил Аандреев
Клиника по нефрология, Катедра по вътрешни болести,
МБАЛ “Александровска”, МУ, София


ДИАБЕТ, МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ И СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСК

Метаболитен синдром и захарен диабет - от препоръките към клиничната практика
Д-р Здравко Ккаменов, доц. Владимир Христов, д-р В. Карамфилова
Клиника по ендокринология, МБАЛ “Александровска”, МУ, София

Приложение на метформин в клиничната практика
Доц. д-р Даниела Попова
МБАЛ „Царица Йоанна”, София,
Клиника по терапия, метаболитни заболявания и диететика

Кардиоваскуларна протекция с метформин
Доц. Даниела Попова
МБАЛ ”Царица Йоанна”, София,
Клиника по терапия, метаболитни заболявания и диететика

Перорална инсулинова терапия на болни с диабет – съвременни подходи
Доц. д-р Владимир Христов
Клиника по ендокринология, УАБ, София

Rosiglitazone – възможности, надхвърлящи гликемичния контрол при захарен диабет
Д-р Здравко Каменов
Клиника по ендокринология, МБАЛ “Александровска”, МУ, София

PPAR-агонисти: комплексно въздействие на клетъчно ниво
Доц. Владимир Христов, дм.
Клиника по ендокринология, МБАЛ „Александровска”, МУ, София

Rosiglitazone (Avandia®): от клетъчното ниво към клиничната практика
Д-р Михаил Боянов, дм.
Клиника по ендокринология, МБАЛ „Александровска”, МУ, София

АНДРОГЕНИ, ЕРЕКТИЛНА ДИСФУНКЦИЯ И СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСК

Андрогени и сърдечно-съдов риск при мъжете
Д-р Здравко Каменов
Клиника по ендокринология, МБАЛ “Александровска”, МУ, София

Ендотелна дисфункция и еректилна дисфункция
Доц. Владимир Христов
Клиника по ендокринология, МБАЛ “Александровска”, МУ, София

Рискова стратификация за лечение на еректилната дисфункция
с фосфодиестеразни инхибитори при б
олни със сърдечно-съдови заболявания. Левитра – сърдечно-съдова безопасност

Д-р Борислав Георгиев
Национална кардиологична болница

Решение и за двамата
Доц. Филип Куманов
СБАЛЕНГ “Акад. Ив. Пенчев”, София


НОВИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ

Клинични проучвания за приложение на стволови клетки
в лечението на сърдечни заболявания:
научни основи на идеите за възстановяванетона сърцето

доц. Нина Гочева
Национална кардиологична болница

Терапия със стволови клетки при остър миокарден инфаркт:
експериментални основи и ранен клиничен опит

Доц. Кай Волерт
Катедра по кардиология и ангиология, Медицински университет, Хановер

Преработка на костномозъчни клетки за лечение на остър миокарден инфаркт
в съответствие с добрата проезводствена практика

Доц. Любомир Арсениев
Сайтонет, Хановер
Клиника по хематология, хемостазеология и онкология,
Медицински университет Хановер, Германия

ТЕРАПИЯ

EUROACTION – кардиопротективна медикация в превантивната кардиология
Проф. Дейвид Ууд
Имперски колеж, Лондон, Великобритания

Лечение на камерната дисфункция и хроничната сърдечна недостатъчност
Акад. Илия Томов, дмн
Национална кардиологична болница

Сърдечна недостатъчност, ендотелна дисфункция и диабет
Проф. Младен Григоров
II МБАЛ, София

Нефропротекция при болни със сърдечно-съдови заболявания
Доц. Боряна Делийска
Нефрологична клиника, МБАЛ „Царица Йоанна”

Комплексен подход в терапията на високорискови болни
Доц. Цветелина Танкова
Клиника по диабетология, КЦЕГ, СБАЛЕНГ, София

Клнична значимост на цитохром Р450-зависимите лекарствени взаимодействия
Маг. фарм. Р. Симеонова, клиничен фармацевт
Катедра “Фармакология и токсикология”, Фармацевтичен факултет, МУ, София

Приложение на кардиоселективните бета-блокери в клиничната практика
Д-р Борислав Георгиев
Национална кардиологична болница

Кардиопротекция с бета-блокери и с комбинирана антисхемична терапия
Д-р Борислав Георгиев
Национална кардиологична болница

Concor в терапията на сърдечно-съдовите -заболявания –
медицина на доказателствата

Доц. Димитър Раев
Медицински институт, МВР

Органна протекция с АСЕ-инхибитори
Доц. Добромир Гочев
ВМА, Клиника по кардиология

АСЕ–инхибиторите за превенция на мозъчния инсулт
Проф. Лилия Иванова

Фармакокинетични свойства на амлодипипн (Norvasc®) – доказаната безопасност
Доц. Боряна Делийска
Нефрологична клиника, МБАЛ „Царица Йоанна”

Коминирана антихипертензивна терапия с дихидропиридинови
калциеви антагонисти – можем ли да контролираме риска?

Проф. Тихомир Р. Даскалов
Национална кардиологична болница

Renovia® - органна и съдова протекция
Доц. Жанета Ггеоргиева
Медицински университет, Варна

Ренесансът на дихидропиридините
Д-р Сотир Марчев
Клиника по кардиология, МБАЛ “Александровска”, МУ, София

Мястото на Lercanidipine в лечението на изолираната систолна хипертония
Доц. Димитър Раев
Медицински институт - МВР, София

Големи проучвания с Lacidipine
Доц. Добромир Гочев
ВМА, Клиника по кардиология

Повишаване на стойностите на HDL-холестерола и намаляване на риска от ИБС: ползи от лечението с никотинова киселина
Доц. Нина Гочева
Национална кардиологична болница

Поленененаситени омега-3 мастни киселини -
уникално средство за вторична профилактика на ИБС

Д-р Н. Дончева
Отделение по клинична липидология, МИ-МВР, София


ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ

Препоръки за профилактика и лечение на инфекциозния ендокардит
от Работната група по въпросите на инфекциозния ендокардит
към Европейското кардиологично дружество

Д-р Орлин Радев
Национална кардиологична болница

Микробиология при инфекциозен ендокардит
Доц. д-р Бойка Маркова
Лаборатория по клинична микробиология, УМБАЛ “Александровска”

Протезен клапен ендокардит - съвременен диагностичен и терапевтичен подход
Д-р Борислав Ацев
МБАЛ ”Света Екатерина”


РИТЪМНИ НАРУШЕНИЯ

Медикаментозно лечение на тахиаритмиите
Акад. Илия Томов д.м.н.
Национална кардиологична болница

Предсърдно мъждене – лечение и профилактика
Д-р Ввасил Трайков
Лаборатория по електрофизиология, Национална кардиологична болница

Лечение на сърдечните аритмии с радиофреквентна катетърна аблация
Д-р Тошо Балабански
Национална кардиологична болница

Електрокардиостимулация - същност и приложение
Д-р Ивайло Кожухаров, д-р Радосвет Добрев, проф. д-р Тихомир Даскалов Клиника по диагностика и лечение на ритъмно-проводните нарушения,
Отделение по кардиостимулация, Национална кардиологична болница

Сложни системи на кардиостимулация -
кардиовертер-дефибрилатори и ресинхронизираща терапия

Д-р Ивайло Ккожухаров, д-р Радосвет Добрев, проф. д-р Тихомир Даскалов Клиника по диагностика и лечение на ритъмно-проводните нарушения,
Отделение по кардиостимулация, Национална кардиологична болница


ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ

Гръдна болка в детската възраст
Д-р Мая Павлова
Клиника по детски болести и детска кардиология
Национална кардиологична болница

Вродени сърдечни малформации е възрастни
Доц. Маргарита Цонзарова
Клиника по детски болести и детска кардиология,
Национална кардиологична болница

Показания и възможности за лечение на врозените сърдечни маформации
Доц. Никола Арнаудов
Клиника по детски болести и детска кардиология,
Национална кардиологична болница


РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

Имаме ли сили за пълноценна рехабилитация
на сърдечно-съдовите заболявания?

Доц. Иван Перчев
V МБАЛ, СОФфИЯ

Постоперативна рехабилитация на пациенти с ИБС и левокамерна дисфункция
Д-р Елена Алексиева, д-р Ангел Василев,
д-р Александър Ценев, д-р Росица Стефанова
Отделение по кардиологична рехабилитация, Банкя
Национална кардиологична болница

Надкамерни тахиаритмии при ранна рехабилитация
след хирургична реваскуларизация

Д-р Елена Алексиева, д-р Ангел Василев, д-р Александър Ценев
Отделение по кардиологична рехабилитация, Банкя
Национална кардиологична болница

Честота и еволюция на перикардните изливи при пациенти след сърдечна операция в периода след ранна кардиологична рехабилитация
Д-р Елена Алексиева, д-р Александър Ценев, д-р Ангел Василев
Отделение по кардиологична рехабилитация, Банкя
Национална кардиологична болница

Физикалната терапия в лечението и профилактиката на наднорменото тегло
и метаболитните нарушения

Проф. д-р Иван Топузов
Катедра “Кинезитерапия”, Югозападен университет, Благоевград


НЕИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Неинвазивна образна диагностика на заболяванията
на големите съдове и сърцето

Д-р Галина Кирова
„Токуда” болница, София

Дуплекс-ехография на периферните съдови заболявания
Д-р Асен Драмов
Национална кардиологична болница

ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ НА РЕНОВАЗАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ

Стенози на реналните артерии
Доц. Елисавета Вълчева
Национална кардиологична болница


ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА И ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ

Трансрадиална коронарна ангиография и ангиопластика
Д-р Валентин Кръстев
Национална кардиологична болниц

Оценка на сигнификантността на коронарните стенози
Д-р Пламен Гацов
Кардиологична клиника, Национална кардиологична болница

Инвазивно лечение при вродени кардиопатии
Д-р Анна Кънева
Клиника по детски болести и детска кардиология,
Национална кардиологична болница


КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

TRIUMPH - метаболитното лечение и българският пациент с ангина пекторис
Д-р Десислава Лазарова

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Клинични случаи

Д-р Вера Байчева
Национална кардиологична болница


 
     

© 2006 Фондация Академия-Кардиология. Всички права запазени. Уеб дизайн: maiia.