Списание "Наука кардиология" - година 2005

 


Увод:

Старите медикаменти на Стария континент.
д-р Борислав Георгиев, главен редактор

Основи на лекарствената терапия:

Дигоксин - старият нов медикамент. Терапевтично приложение.

Елекртокардиология:

Абнормна вътрекамерна проводимост. Бедрени и фасцикуларни блокове (част I).

Клиничен случай:

Казуистика: кавернозен хемангиом на сърцето.

Клинични проучвания:

 1. DETAIL: Telmisartan и Enalapril за нефропротекция.
 2. Превенцията на микроалбуминурията – новата цел в терапията при пациентите с артериална хипертония и диабет.

Лекарствена терапия:

 1. Сравнителен анализ на фармакокинетиката на лекарствени форми
  със забавено освобождаване, съдържащи метопролол тартарат
  и метопролол сукцинат.
 2. Quinapril – научни доказателства за ендотел-стабилизиращия ефект
  на АСЕ-инхибиторите (част I).
 3. Фиксираните нискодозови комбинации от антихипертензивни медикаменти – средство за постигане на оптимален контрол на артериалното налягане.
 4. Ефект на Moxonidine върху липидните субфракции при пациенти с хипертония.
 5. Nebivolol: постигане на съдов и хемодинамичен контрол при пациентите
  с хипертония (част II).


 


Увод:

От “луминология” до патофизиология – защо коригираме терапевтичния подход?
д-р Борислав Георгиев, главен редактор
.

Елекртокардиология:

Абнормна вътрекамерна проводимост. Бедрени и фасцикуларни блокове (част II).

Артериална хипертония:

Изисква ли високото систолно артериално налягане повишено внимание?

Клинични проучвания:

 1. MRC/BHF HPS - проучване за предпазване на сърцето
  чрез понижаване на нивото на холестерола със симвастатин
  при 5963 пациенти с диабет: рандомизирано,
  плацебо-контролирано изследване.
 2. Проучването CAMELOT/NORMALISE потвърждава дългосрочния
  кардиопротективен ефект при пациенти с исхемична болест на сърцето.
 3. Сравнително проучване върху ефекта на две форми метопролол
  върху общия исхемичен товар.

Лекарствена терапия:

 1. Metformin и съдовата протекция: гледна точка на кардиолога.
 2. Сравнителна бионаличност на два продукта, съдържащи Indapamide.
 3. Оценка на ефикасността и поносимостта на препарата Diroton
  (Gedeon Richter) при лечение на лека и умерена артериална хипертония.
 4. Ефект на eprosartan (TEVETEN) върху активацията на тромбоцитите,
  образуването на микрочастици и мобилизацията на цитоплазмения
  свободен калций при хипертония.
 5. Quinapril – научни доказателства за ендотел-стабилизиращия ефект
  на АСЕ-инхибиторите (част II).
 6. Nebivolol: постигане на съдов и хемодинамичен контрол
  при пациентите с хипертония (част III).


 


Увод:

Дори и при най-добрите здравни системи проблемът за неоптималния контрол на риска остава. д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Артериална хипертония:

Начално лечение на артериалната хипертония чрез използване на комбинация
от медикаменти в ниска доза.

Белодробен тромбемболизъм:

Остър белодробен тромбемболизъм - диагностични методи и алгоритми.

Сърдечна недостатъчност:

Сърдечна недостатъчност при възрастни и стари хора.

Клинични проучвания:

CONCOR - 24-часов ефект върху систолното, диастолното
и пулсовото налягане.

Лекарствена терапия:

 1. Големи клинични проучвания с Quinapril (Accupro®)
  и значението им за утвърждаването на новите индикации
  за приложение на АСЕ-инхибиторите.
 2. Честота на сърдечно-съдовите събития при пациенти, лекувани
  с антихипертензивни медикаменти: анализ на резултати
  от доболничната медицинска помощ.
 3. Tarka® - първият антихипертензивен медикамент,
  доказал възможността за превенция на появата на бъбречна увреда.
 4. Ефективност и безопасност на Zofen 30 mg (Berlin-Chemiе AG), в
  лечението на есенциална хипертония.
 5. Betaloc ZOK – кардиопротекция при коронарна болест на сърцето и предимства пред конвенционалния metoprolol.
 6. Влиянието на Eprosartan (Teveten) върху фибринолитичните/
  хемостатичните показатели при артериална хипертония:
  сравнително изследване с Losartan (Cosaar).
 7. Ловастатин – ефективен антилипидемичен медикамент
  за лечение на атерогенните дислипидемии
  и превенция на големите усложнения на коронарната атеросклероза.


 

   
 
 
 
 

 

 
 

      2000            2001            2002            2003            2004            2005

     

 
     

© 2006 Фондация Академия-Кардиология. Всички права запазени. Уеб дизайн: maiia.