Списание "Наука кардиология" - година 2003

 


Увод:

Ще променят ли клиничните проучвания подходите за лечение на хипертонията? Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Електрокардиология:

Електрофизиология и клиничен анализ на ST-сегмента – част II.

ЕКГ–тест.

Лекарствена терапия:

 1. Контрол върху съдовото ремоделиране – нова роля на АСЕ-инхибиторите?
 2. Лечение с Renapril® (enalaprl maleat) при пациенти с лека до умерена артериална хипертония.
 3. Physiotens® (moxonidine) – селективният имидазолов агонист, нов принцип за лечение на хипертония.
 4. Страничени ефекти, предизвикани от пропиленглиокол при интравенозна нитроглицеринова терапия.
 5. Значението на фибринспецифичните тромболитици в лечението на острия миокарден инфаркт.
 


Увод:

Българските лекари . . . и българските пациенти. Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Електрокардиология:

Електрофизиология и клиничен анализ на ST-сегмента – част III.

Национална кампания:

 1. Диагностика и лечение на ритъмните нарушения.
 2. Рисков преход в съвременната диагностична оценка и терапевтичен подход при болни с артериална хипертония.

Лекарствена терапия:

 1. Лечение на хипертензивната левокамерна хипертрофия.
 2. Първият български лекарствен продукт от групата на статините, понастоящем считани за най-ефективно понижаващи нивото на сермния холестерол медикаменти - Lipopres®.
 3. Разширяващите се хоризонти на АСЕ-инхибиторната терапия.

Лекарствена профилактика:

Кардиопротекцията: какво представлява и на кого е необходима?

 


Увод:

Нови хоризонти в лечението на артериалната хипертония при болни с исхимична болест на сърцето. Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Електрокардиология:

ЕКГ-интерпретация на теста с физическо натоварване.

Мозъчно-съдова болест:

Артериална хипертония, мозъчна исхемия и профилактична невропротекция с кавинтон.

Лекарствена терапия:

 1. Ефективност на Lоsartan, Valsartan и Telmisartan при пациенти с лека до умерена артериална хипертония: двойно-сляпо, кръстосано, плацебо-контролирано проучване с амбулаторно измерване на артериалното налягане.
 2. Клинично наблюдение с Physiotens® при болни с артериална хипертония и метаболитн синдром – резултати.
 3. Оценка на хипотензивното действие на Physiotens® (moxonidine) на Slovay Pharma при болни с ренална хипертония.
 4. Сравнителна бионаличност на два продукта, съдържащи Sotalol hydrochloride, при здрави доброволци.
 5. Preductal MR: ново метаболитно лечение за коронарно болни пациенти.
 6. Енаприл – клиничен подход при застойна сърдечна недостатъчност.

В помощ на Вашите пациенти:

Нещо повече за стенокардията.

 


Увод:

Нови насоки за диагностика и лечение на болни с артериална хипертония. Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Становища:

Антихипертензивно лечение, кой да бъде медикаментът на първи избор?

Електрокардиология:

ЕКГ- диагностика на инфаркта на миокарда (част I ).

Национална кампания:

Медицина на доказателствата: фармакотерапия на хроничната сърдечна недостатъчност.

Лекарствена терапия:

 1. Мястото на Ciprofibrate, 100 mg (Lipanor) в лечението на дислипидемията при захарен диабет тип 2 и контрола на атерогенния риск.
 2. 24-часова антихипертензивна ефикасност на Diroton (Lisinopril).
 3. Недостатъци и перспективи на медикаментозната антихипертензивна терапия: 2000 – 2003.

Клинични проучвания:

 1. COMET – най-продължителното и най-мащабното проучване при хронична сърдечна недостатъчност.
 2. Големи клинични проучвания с Atorvastatin.
 3. АСЕ-ихибиторите: нов подход към коронарната болест на сърцето. Значение на проучването EUROPA.
 4. Lescol (Fluvastatin) за предпазване от сърдечно-съдови инциденти след първата успешна перкутанна коронарна интервенция.
 5. Първата фаза от ONTARGET/TRANSCEND мегапроучването в сърдечно-съдовата протекция завърши!
 


Увод:

Българските лекари, промяна в терапевтичния подход. Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Електрокардиология:

ЕКГ-диагностика на инфаркта на миокарда (част II ).

Лекарствена профилактика

Статините като кардиопротективни агенти.

Лекарствена терапия

 1. Взаимозаменяеми ли са АСЕ-инхибиторите?
 2. Renapril® на Балканфарма Дупница АД – най-успешен фармацевтичен продукт за 2002 г.
 3. Ефективност на Diroton® (Lisinopril) при пациенти с хипертония и диабетна нефропатия.
 4. Pain Scoring – скала за отчитане на болката. Един метод за оценяване на спешната антиангинозна терапия, сравнена с отговора към спешните сублингвални приеми на ISDN – таблетки, ISDN – спрей, NTG – спрей.
 5. Клиничен профил на Teveten® (Eprosartan mesylate).
 6. Zocor® (Simvastatin) в ежедневната практика.

Клинични проучвания

 1. Prestarium® предпазва от сърдечно-съдова смърт и миокарден инфаркт пациентите с исхимична болест на сърцето, независимо от придружаващия сърдечно-съдов риск.
 2. Нови данни от проучването Val-HeFt показват, че Diovan понижава появата на предсърдно мъждене с 35% при пациенти със сърдечна недостатъчност.
 


Увод:

Комбинирана медикаментозна терапия с много ниски дози на два антихипертензивни медикамента като първа линия (начална терапия) за лечение на лека/умерена неусложнена артериална хипертония. Акад. Илия Томов, Национална кардиологична болница.

Електрокардиология:

ЕКГ-диагностика на инфаркта на миокарда (част III ).

Патогенеза:

Освобождаване на азотен оксид от ендотела при хипертония и ефекти на Nebivolol (част - II).

Лекарствена терапия:

АСЕ–инхибитори като кардиопротективни медикаменти.

Клинични проучвания:

 1. Tarka® (Isoptin SR/Gopten) или бета–блокер/диуретик? Ново решение при пациенти с артериална хипертония и исхимична болест на сърцето.
 2. Механизми за намаляване на сърдечно-съдовия риск с Ramipril: HOPE– проучване и НОРЕ– подпроучвания – поглед отвътре.
 3. Последните данни от проучването СОМЕТ доказват значително намаление на сърдечно-съдовата смъртност и инсултите при лечение с Dilatrend®.
 4. Maщабно проучване с Diovan® (valsartan) доказа предимствата му като животоспасяващо средство за болните с инфаркт на миокарда.
 5. Антидислипидемичен ефект на Lipopres у болни с атерогенни фенотипове дислипопротеинемия.
 6. Клинично проучване, което ще оцени употребаа на Metalyse (tenecteplase) преди ангиопластика при лечение на ОМИ.

Лекарствена терапия:

 1. Nitolingual Spray – по-добрият избор.
 2. PREDUCTAL MR: Ново метаболитно лечение за коронарно болните пациенти.
 3. Комбинирана антихипертензивна терапия с АСЕ-инхибитори.
 4. Telmisartan и левокамерната хипертрофия: клинични иследвания.
 5. Наблюдение върху ефикасността на Teveten® (Eprosartan mesylate) при лечение на умерена и тежка степен на артериална хипертония.
 6. Метаболитен синдром и сърдечно-съдов риск при жени в постменопауза.

 

 
 

      2000             2001             2002             2003             2004            2005

     2005

 
     

© 2006 Фондация Академия-Кардиология. Всички права запазени. Уеб дизайн: maiia.